De kennisclusters

Het Fonds heeft 7 doelstellingen en daarin besloten waarden gedefinieerd. Om aan die doelstellingen en waarden inhoud te geven is specifieke kennis nodig, die onderverdeeld is in 9 kennisclusters.

 

Die clusters zijn: kringlopen, teelten, dubbeldoel dierhouderij, biodiversiteit, composteren, arbeidsinzet, streekeconomie, energie en communicatie.

 

In de dagelijkse praktijk doen Streekboeren ervaring op, waarbij allerlei vragen opkomen. Daarvoor kunnen de Streekboeren terecht bij de Raad van Samenhang. Die zorgt voor de beantwoording van de vragen en maakt de opgedane ervaring toegankelijk voor andere Streekboeren, wetenschappers en boeren geïnteresseerd in natuurinclusieve landbouw.

 

De kennisclusters zorgen dus voor het toegankelijk maken van kennis en ervaring en vormen een leidraad bij het maken van de jaarplannen door de Streekboeren.

Voorbeelden van onderwerpen per kenniscluster:

 1. Kennisclusters in de zichtbare wereld

  Kringlopen: bijvoorbeeld grond- en streekgebonden bedrijfsvoering, landschapselementen, voedingstabellen.
  Teelten: bijvoorbeeld agroforestry, biomassa, notenboomgaard,
  Dierhouderij: bijvoorbeeld begrazingsdruk, Blaarkoppen, graasgedrag, hygiëne, natuurbegrazing, rasters, zoogkoeien, zuivel

   

 2. Kennisclusters in de onzichtbare (abstracte) wereld.

  Biodiversiteit: bijvoorbeeld: agro-ecology, aminozuren, bacteriën, bemesting, bodemkoolstofbeheer, eiwitten, gezondheid, micro-organismen, N-fixatie, schimmels, synergie, weerstandsvermogen.
  Composteren: bijvoorbeeld afzuiging, C/N-ratio, houtsnipperbed, vrijloopstallen

   

 3. Overige kennisclusters

  Streekeconomie: bijvoorbeeld circulaire economie, Critical Control Points, korte ketens, ophaalpunten, risico’s
  Arbeidsinzet: bijvoorbeeld arbeidsfilm, automatisering, mechanisering
  Energie: bijvoorbeeld transportminimalisatie, warmte-uitwisseling, zonnepanelen
  Communicatie: bijvoorbeeld website, sociale media, productmarketing