Kenniscluster: Biodiversiteit

We voeren een nulmeting uit waarbij monsters aangevuld worden met kaartgegevens en historie van landgebruik. Daarna meten en valideren we iedere 4 jaar o.a. het koolstofbeheer. Bij een toename van de organische stof in de bodem verwachten wij versterking van het zelfregulerend ecosysteem (met teelten en dierhouderij) en verhoging van het weerstandsvermogen Bij toenemende biodiversiteit ontstaat meer synergie. Hoe vindt dat plaats in een weidelandschap dooraderd en omzoomd met windsingels van fruitbomen?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Biodiversiteit':

Voor de Maashorst heeft BoeInNatuur vier landschapselementen gedefinieerd en in kaart gebracht. De landschapselementen zijn kavel overschrijdend en zullen door het gebruik van de gronden zich verder ontwikkelen. Zo ontwikkelt het landschap zich en naar mate, bijvoorbeeld de voedselbossen tot wasdom komen, wordt de ontwikkeling meer...

Om de doelstellingen van het Fonds  te realiseren is een voortdurende ontwikkeling van methodes cruciaal. Hiermee worden ook de risico’s gemanaged.  Deze voortdurende ontwikkeling van methodes speelt zich af binnen en tussen de Streekboerderijen en in interactie met de Streekbewoners, het Louis Bolk instituut, universiteiten...

De overgang naar natuurinclusieve streekproductie betekent een overgang van een controle model naar een adaptiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade ontstaat. Het...

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij....

In april gaan de koeien de wei weer in en krijgt het compostbed een teeltfunctie door er 10 cm. Teeltaarde op te leggen. Op de foto hierboven wordt er op voorgrond al groenten verbouwd, terwijl er op de achtergrond koeien lopen op het compostbed. De...

De landbouw kent oogstmomenten door het jaar heen. Het groenten assortiment op deze foto kan niet jaarrond geoogst worden. Tegelijkertijd is een continue levering van een gezond en divers voedselpakket belangrijk. Na de zomerse groenten en vruchten (courgette, paprika, tomaat, komkommer, pompoen, aubergine, knolvenkel)...

Foto: Bureau Biota. Hoe krijgen we zicht op het effect van menselijke interventie en de invloed daarvan op de microsystemen? Ecosystemen die zich decennialang met weinig externe verstoring kunnen ontwikkelen, vertonen een hogere biodiversiteit met kieskeurige soorten die alleen in ontwikkelde systemen voorkomen. Een voorbeeld is deze...

Dieren weten wat goed voor hen is en maken hun keuze in een gevarieerd landschap. Met een GPS systeem kan het graasgedrag nauwkeurig gevolgd en zieke dieren sneller opgespoord worden. Op deze foto vervagen de grenzen tussen natuur- en graasgebieden voor het vee. Belangrijk is een...