Kenniscluster: Composteren

We onderzoeken hoe we de koolstof- en stikstof kringlopen optimaal kunnen sluiten. Hoe worden urine, mest en strooisel (houtsnippers) efficiënt en volledig omgezet in stabiele organische verbindingen? Hoe wordt het bed voor de koeien in de winter zo droog mogelijk gehouden? Hoe wordt compost in het bed op arbeidsefficiënte wijze beschikbaar gemaakt voor teelten en waar draagt compost bij aan gezondheid?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Composteren':

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij....

In april gaan de koeien de wei weer in en krijgt het compostbed een teeltfunctie door er 10 cm. Teeltaarde op te leggen. Op de foto hierboven wordt er op voorgrond al groenten verbouwd, terwijl er op de achtergrond koeien lopen op het compostbed. De...

De kwaliteit van water, bodemleven en compostering bepaalt de kwaliteit en de gezondheid van het voedsel dat geproduceerd wordt. Composteren is een centraal thema in de Natuurinclusieve Landbouw. Koeien produceren melk, vlees en mest. Door de mest te composteren kan die gebruikt worden voor de verrijking...

Bij het maken van plannen voor een Streekboerderij wordt ervan uitgegaan dat het voer voor het melk- en jongvee zoveel mogelijk uit de streek komt en de mest- en compostkringlopen ronddraaien. Voor het melkvee geldt dat zij buiten grazen in de zomer en in de winter...