Kenniscluster: Dubbeldoel

Welke diersoorten/rassen zijn relevant op de huidige locatie? Hoe worden kalveren opgefokt, zodanig dat ze later in natuurgebieden geen overlast veroorzaken voor wandelaars, fietsers en ruiters? Hoe wordt veevoer uit de streek betrokken? Hoe wordt een evenwicht bereikt in de natuurbegrazing systemen tussen het “open houden van een gevarieerd landschap” en het aantal dieren dat er graast? Hoe wordt evenwicht bereikt worden in de afzet van teeltproducten enerzijds en zuivel en vlees anderzijds?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Dubbeldoel':

Om de doelstellingen van het Fonds  te realiseren is een voortdurende ontwikkeling van methodes cruciaal. Hiermee worden ook de risico’s gemanaged.  Deze voortdurende ontwikkeling van methodes speelt zich af binnen en tussen de Streekboerderijen en in interactie met de Streekbewoners, het Louis Bolk instituut, universiteiten...

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij....

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...

Dieren weten wat goed voor hen is en maken hun keuze in een gevarieerd landschap. Met een GPS systeem kan het graasgedrag nauwkeurig gevolgd en zieke dieren sneller opgespoord worden. Op deze foto vervagen de grenzen tussen natuur- en graasgebieden voor het vee. Belangrijk is een...

Bij het maken van plannen voor een Streekboerderij wordt ervan uitgegaan dat het voer voor het melk- en jongvee zoveel mogelijk uit de streek komt en de mest- en compostkringlopen ronddraaien. Voor het melkvee geldt dat zij buiten grazen in de zomer en in de winter...