Al doende leert men

De levende bodem met alles wat daarop leeft, verandert voortdurend. Houd dus voeling met die veranderende bodem, want het hele voedselweb is daarvan afhankelijk.

Streekboerderijen werken vanuit een integrale ecosysteembenadering. Dat betekent dat we goed kijken naar de onderlinge samenhang tussen bodem, gewassen en dieren en dat we de bedrijfsvoering afstemmen op de natuurlijke draagkracht van de omgeving. Dat is een continu leerproces. We streven naar een biodivers landschap en een circulaire voedselproductie. We sturen daarbij vooral op (benutting van zonne-)energie, teelten, dieren en arbeid. Onderstaand schema wijst je de weg naar de juiste informatie.

Biodivers

landschap

 • Hoe benut ik zonne-energie optimaal in de aanplant?

 • Hoeveel CO2 leg ik vast in de bodem?

 • Hoe maak ik een goed landschapsplan?

 • Welke soorten kies ik?

 • Hoe minimaliseer ik externe inputs?

 • Hoe zet ik mijn dieren in voor het landschapsbeheer?

 • Hoe kom ik tot een sluitende nutriëntenbalans?

 • Hoe maak ik een goed beheerplan?

 • Welke beheerwerkzaamheden kan ik mechaniseren of uitbesteden?

Circulaire

voedselproductie

 • Hoe kan ik besparen op kosten voor elektriciteit en brandstof?

 • Hoe zorg ik voor een efficiënt transport?

 • Welke plantaardige producten wil ik gaan telen?

 • Hoe organiseer ik de oogst, verwerking en afzet?

 • Welke dierlijke producten wil ik gaan produceren?

 • Wat is er nodig om zelf te gaan verzuivelen?

 • Hoe zorg ik voor een goede planning van de benodigde arbeidsinzet?

 • Hoe richt ik mijn erf zo efficiënt mogelijk in?

Stappenplan

Aan de hand van het schema werken we met de ondernemers stap-voor-stap toe naar een passende inrichting en een rendabele bedrijfsvoering. Door continu de vinger aan de pols te houden, kunnen we tijdig bijsturen als onverwachte ontwikkelingen optreden of doelen niet gehaald dreigen te worden.

Omdat er in Nederland nog weinig ervaring is met agroforestry als zelfstandige bedrijfsvorm is kennisontwikkeling zeer belangrijk. Praktijkervaringen en waarnemingen in het veld zijn daarvoor de basis. We ondersteunen ondernemers met een uitgebreide leeromgeving. Voor de wetenschappelijke onderbouwing werken we samen met het Louis Bolk Instituut en WUR.

Door velden in het kennisschema of stappenplan aan te klikken kom je terecht bij achterliggende informatie en kennisdocumenten. We zorgen ervoor dat deze actueel blijven en aangevuld worden.