Meteen naar de inhoud

FNS helpt natuurinclusieve landbouw werkelijkheid worden

Het Fonds biedt verschillende diensten aan om ondernemers te helpen de stap te zetten naar natuurinclusieve landbouw:
De kracht van het Fonds is dat wij altijd naar het bedrijf en het ecosysteem als geheel kijken en dat we oog hebben voor de praktische haalbaarheid van plannen en maatregelen. Als er voldoende basis is voor samenwerking verbinden wij ons langjarig met het bedrijf en staan wij borg voor professionele ondersteuning én risicodelende financiering.

Kennisontwikkeling

Het transitiemodel van het Fonds wordt voortdurend aangevuld met nieuwe inzichten uit onderzoek en praktijk. Omdat er nog weinig ervaring is met gemengde meerjarige teelten, hebben we hiervoor een eigen monitoringmethodiek ontwikkeld. Op termijn willen we deze uitbreiden naar andere teelten. De opgedane kennis wordt ingezet om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Hoe doen we dat?

Bedrijfsbegeleiding

Het Fonds begeleidt het hele proces van eerste haalbaarheidsstudie tot vermarkting van eindproducten. Wij zijn geen adviesbureau, maar verbinden ons als mede-investeerder langjarig aan het bedrijf. Daarvoor zijn verschillende samenwerkingsmodellen ontwikkeld. Binnen het Fonds is teelttechnische, bedrijfseconomische, planologische en juridische expertise aanwezig. Daarnaast beschikken we over een breed netwerk van externe deskundigen voor de beantwoording van specifieke vragen.

Hoe doen we dat?

Financiering

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen BV investeert in grondverwerving, aanplant, opstallen, installaties en kennis. Het Fonds trekt hiervoor kapitaal aan bij ideële investeerders, waaronder het Elise Mathilde Fonds. De gronden en andere activa worden in gebruik gegeven aan de onderneming. De gronden worden zo mogelijk afgewaardeerd naar natuurgrond en het natuurinclusieve gebruik wordt notarieel vastgelegd in een kwalitatieve verplichting.
Pas als de natuurinclusieve streekboerderij voldoende opbrengst heeft, naar verwachting na 5 à 6 jaar, vloeit een overeengekomen percentage van de opbrengst terug naar het Fonds. Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de initiële investering van het Fonds. De afdracht wordt ingezet voor herinvesteringen, kennisontwikkeling en bedrijfsbegeleiding.

Hoe doen we dat?

Verbinding

Veel boeren zijn al bezig met natuurinclusieve landbouw en korte ketens, maar deze staan er vaak alleen voor. Bij ketenpartners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden zit ook kennis, ervaring en ambitie, maar deze is nog erg versnipperd. Het Fonds brengt die partijen bij elkaar om van elkaar te leren en samenwerking te bevorderen. Vanwege het innovatieve en veelzijdige karakter van natuurinclusieve streekboerderijen is verbinding heel belangrijk.

Hoe doen we dat?