Kenniscluster: Biodiversiteit

Biodiversiteit ontwikkelen is één van de belangrijkste diensten die het ecosysteem levert. Vanuit het menselijk perspectief wordt het gedefinieerd als: kansen creëren voor veel soorten organismen.
In de microwereld kijken we vooral naar de levende bodem. Onderstaande cijfermatige illustratie (Paul Kaiser Quivira conference 2014) suggereert dat het over onvoorstelbare aantallen kan gaan. Bovendien wordt gesuggereerd dat bij een toename van organische stof van 2 naar 8% het watervasthoudend vermogen kan verviervoudigen (naar 85%).

Biodiversiteit in de microwereld is dus belangrijk voor de water en mineralen-huishouding in de levende bodem. Bij toename van de biodiversiteit kunnen weerstandsvermogen en gezondheid toenemen. Ten behoeve van de monitoring volgt hieronder een fragment uit een groter werkblad:Indicatoren biodiversiteit meet ondersteuning maatregelen bij negatieve trend
aantal wormen per spade LBI levert wormen tel-methodiek bredere perceelranden, meer bosrand
organische stof in bodem WUR werkt met tapijttegels meer compost toepassen
aantal erosieverschijnselen tellen LBI meet organische stof, pH, vasthoudend vermogen opnamecapaciteit bodem verhogen
% gezonde levende planten LBI levert methodiek erosiemeting betere selectie van soorten
aantal invasieve soorten LBI levert invasieve soorten methodiek habitat voor natuurlijke vijanden
bedreigde planten en dieren IVN telt soorten fourageergebieden inrichten


Bij toename van biodiversiteit kunnen ook het weerstandsvermogen en synergie toenemen.

In de microwereld is het percentage organische stof een indicator. In de macrowereld gaat het om aantallen soorten per ha. BoerInNatuur kiest op 25 ha voor 60 soorten en/of variëteiten.
Alle publicaties in het kenniscluster 'Biodiversiteit':

In de microwereld leidt de overgang naar natuurinclusieve produceren van een controle model naar een adaptatiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade...